През последните години се наблюдават устойчиви негативни тенденции – на намаляване на учениците в професионалните гимназии по туризъм, което се дължи основно на нагласите на учениците и техните родители, които не предпочитат професионалното образование, и на стремеж за професионална реализация на най-добрите ни ученици извън България. Спешно наложителна е национална кампания сред учениците и техните родители за преодоляване на тези негативни тенденции чрез промоция на туристическите професии като добър и перспективен образователен избор и на възможностите за устойчиво кариерно развитие в българската туристическа индустрия.

Теми от интерес:

 • изисквания към компетенциите на човешките ресурси в областта на туризма при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
 • референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на човешките ресурси съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда в туристическите индустрии;
 • държавни образователните изисквания за придобиване на професионални квалификации в областта на туризма при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
 • образователни и обучителните програми на средните училища, центровете за професионално обучение и висшите училища за придобиване на професионални квалификации в областта на туризма при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
 • професионалното ориентиране с цел ефективно подпомогне на младите във връзка с избора на бъдеща професия, направление за квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация в туристическите индустрии;
 • системи за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености в областта на туризма;
 • предизивикателства партньорство между научните, образователните, обучителните и бизнес организациите в областта на туризма;
 • иновативни подходи при управлението на човешките ресурси;
 • статут на стажантите;
 • социален диалог в областта на туризма;
 • успешни модели и практики.

The most important thing about write my essay being online for me is that it`s a fantastic way to meet people and make new friends.